Zonnepark De Groene Wig


Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

De Groene Wig in Apeldoorn? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

 

Neem dan contact op met

projectmedewerker Emma Hendriks

emma.hendriks@tpsolar.nl

023 741 01 44

Informatie & achtergrond

Gemeente Apeldoorn wil voor 2030 al flinke stappen maken op het gebied van duurzame energie. Indien alle geschikte daken in de gemeente worden voorzien van zonnepanelen, zal er ook nog zon op land gerealiseerd moeten worden om de duurzame energiedoelstellingen te behalen. Volgens de meest recente schatting gaat het om circa 250 hectare in 2030.

 

Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden heeft de gemeente duidelijke voorwaarden gesteld en omschreven in het beleidsplan “Afwegingskader Zonneparken”. Dit beleid is in januari 2020 door de gemeenteraad definitief vastgesteld. Hierin staat onder andere beschreven in welke gebieden zonneparken gerealiseerd mogen worden, maar er worden ook duidelijke regels gegeven voor de landschappelijke inpassing en participatiemogelijkheden voor de lokale omgeving.

 

De gronden in de Beekbergsebroek zijn zogeheten ‘kamerstructuren’ en zijn aangewezen als potentieel kansrijk gebied voor zonneparken. In 2018 stelde de Apeldoornse gemeenteraad de Gebiedsvisie Beekbergsebroek vast. Centraal idee hierbij was dat de Beekbergsebroek ontwikkelkansen heeft als ‘voortuin’ van Apeldoorn waarin duurzame energieopwekking, natuur en recreatie mogelijk zijn. Een deel van het gebied ten zuiden van de A1 en knooppunt Beekbergen is door de gemeente aangewezen als ‘energie-etalage’.

 

Meer informatie over het beleid omtrent zonneparken vindt u op: https://www.apeldoorn.nl/zonneparken

Meer informatie over de gebiedsvisie Beekbergsebroek vindt u op: https://www.apeldoorn.nl/beekbergsebroek

 

Initiatief TPSolar

Door vaststelling van het beleidsplan ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor zonnepark-initiatieven in de gemeente Apeldoorn. TPSolar heeft als initiatiefnemer conform het beleid van de gemeente Apeldoorn met verschillende grondeigenaren een plan opgesteld om zonne-energie op te wekken in de Beekbergsebroek. De locatie van het beoogde zonnepark-initiatief bevindt zich ten zuiden van de rijksweg A1, ten noorden van de Veldweg en naast het beoogde natuurlandschap ’t Elsbos/Groene Wig.

Landschappelijke inpassing

Het landschappelijk en maatschappelijk inpassen van een zonnepark in de omgeving vereist veel tijd en aandacht van TPSolar. Het ontwikkelen van een zonnepark is een lange procedure die wij gezamenlijk met de omwonenden, de gemeente en andere betrokken partijen doorlopen.

 

TPSolar wil een zonnepark realiseren welke goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Apeldoorn. De voorwaarden die zowel door de provincie Gelderland als de gemeente Apeldoorn aan de landschappelijke inpassing van zonneparken worden gesteld, vormen de basis voor het inrichtingsplan. Het uitgangspunt voor de landschappelijke inrichting zijn de aanwezige landschappelijke kenmerkende elementen, de historische landschappelijke elementen en de ruimtelijke structuren. Daarnaast zal TPSolar op een perceel van circa 10 hectare een bijdrage leveren aan het beoogde nabijgelegen natuurlandschap ’t Elsbos/Groene Wig.

 

TPSolar hecht veel waarde aan biodiversiteit en ontwerpt daarom al zijn zonneparken op een manier die de biodiversiteit stimuleren. Om deze reden werkt TPSolar bij al zijn projecten met een zuidgeoriënteerde panelen opstelling. Dit zorgt ervoor dat er altijd voldoende licht, lucht en vocht onder de panelen kan komen. Dit houdt niet alleen het gras in stand, maar is ook belangrijk voor het leven in de bodem dat weer van invloed is op de bodemkwaliteit.

Participatiemogelijkheden 

De participatiemogelijkheden zijn opgesteld aan de hand van het afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken. In het afwegingskader staan ook nog andere participatiemogelijkheden (bijvoorbeeld educatieve faciliteiten of een gebiedsfonds). Wij horen graag van u, of u hier ideeën of wensen over heeft.

 

Misschien vraagt u zich verder af wat er onder participatie wordt verstaan, wat een goed participatieproces is en hoe het zit met de eis omtrent het lokaal eigendom. Over de vormgeving, afspraken en verplichtingen over de participatieprocessen uit het Klimaatakkoord hebben verschillende partijen in mei 2020 samen een toelichtende notitie opgesteld. Deze toelichtende notitie kunt u vinden via: https://hollandsolar.nl/u/files/20200430-qena-participatie-def.pdf.

Klik hier voor meer informatie over de participatiemogelijkheden.

Contact:

TPSolar B.V.
Melbournestraat 9, Unit 7
1175 RM Lijnden


info@tpsolar.nl

Tel: 023 741 01 44
Ma – Vr   09:00 – 18:00

©2020  Mad Man Media

Logo TPSolar 2019.png