Zonnepark Hegebeekweg

Landschappelijk ontwerp Haaksbergen.JPG
TPSolar projectfase 1.png

Groene stroom voor 5.000 Haaksbergse huishoudens

Zoals alle gemeenten in Nederland heeft ook Haaksbergen de opgave gekregen om zich in te zetten voor de productie van duurzame energie. Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden heeft de gemeente daarom duidelijke voorwaarden gesteld en omschreven in het ‘Beleidsregels Zonnevelden’. Tegen de achtergrond van het beleid van de gemeente hebben TPSolar, Energiecoöperatie Haaksbergen en de betrokken grondeigenaar een plan ontwikkeld voor een zonnepark. Het zonnepark zal een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en levert groene stroom voor 5.000 Haaksbergse huishoudens.

Huisvuilgronden

Nederland heeft een flinke opgave om schone energie op te wekken. Ruimte is echter schaars en in het kader van maatschappelijk draagvlak, worden hoogwaardige landbouwgronden en natuurgebieden zo goed als mogelijk uitgesloten. Het beoogde Zonnepark Hegebeekweg bevindt zich in Buurse, vlak bij de grens met Enschede, op zogeheten huisvuilgronden. Dit zijn percelen waar van oudsher huisvuil is gestort. Dit is in 2021 nog steeds zichtbaar. Logischerwijs zijn dit gronden met een mindere agrarische kwaliteit. Door juist op deze gronden een zonnepark te ontwikkelen ontstaat er een win-winsituatie.

Participatie voor de omgeving: meedenken én meedoen

Wat voor Energiecoöperatie Haaksbergen en TPSolar het belangrijkste is, is dat de plannen op een goede manier en in samenspraak met omwonenden worden opgesteld en dat er een goede inpassing in het landschap komt. Hiervoor zijn verschillende keukentafelgesprekken gevoerd en informatiebijeenkomsten gehouden.

Het doel is dat de energiecoöperatie voor 50% eigenaar wordt van het gehele Zonnepark Hegebeekweg. Dit betekent dat ook 50% van de opbrengsten in Haaksbergen blijven en in Haaksbergen worden geïnvesteerd in de verdere verduurzaming van woningen en gebouwen. Naast lokaal eigendom zullen de eigenaren van het zonnepark ook jaarlijks geld storten in een omgevingsfonds voor Buurse en is er de mogelijkheid voor omwonenden om lokaal groene stroom af te nemen. Ook zullen de initiatiefnemers inventariseren of er lokale partijen en initiatieven zijn die zouden kunnen bijdragen aan de bouw, beheer en/of onderhoud van het zonnepark.

 

Koppelkansen voor de natuur en ecologie

Energiecoöperatie Haaksbergen en TPSolar willen een zonnepark realiseren welke goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Haaksbergen. Het plan voor de landschappelijke inpassing is door een landschapsarchitect ontworpen in overleg met de lokale omgeving en Stichting Natuur en Milieu. Het zonnepark zal worden ingezaaid met kruidenrijk grasland en zal volledig worden omringd door struweel en houtsingels. Een ander belangrijk onderdeel van het zonnepark is dat er meer dan 3,5 hectare aan nieuwe natuur zal worden aangelegd. Op deze manier is er een zonnepark-initiatief ontstaan met een bijzondere balans tussen de productie van groene stroom, biodiversiteit en lands chap.

Contact

 Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Hegebeekweg in Haaksbergen. Of zou u willen participeren in dit project? 

 

Neem dan contact op met 
Projectontwikkelaar Rose Concolato

via rose.concolato@tpsolar.nl

023 741 01 44.

2020_07_16_0515.jpg