Armhoede

  • Voormalige vuilstortplaats

  • Begrazing door bijna 100 schapen 

  • Bijenhotels en bloemrijk grasland

De Gemeente Lochem is een zonnepark rijker: Armhoede, een voormalige vuilstort. Het terrein werd door TPSolar omgetoverd in een zonnepark dat met ruim 23.000 zonnepanelen 8,9 megawattpiek elektriciteit opwekt. Genoeg voor het jaarverbruik van zo’n 2.500 huishoudens. De bouw van dit eerste grootschalige zonnepark in Lochem begon in september 2019 en is inmiddels gereed. Voor TPSolar is dit het tweede project op een stortplaats. Eerder al bouwden wij een zonnepark op stortplaats Transberg in Dordrecht.

Milieubewust
Het bouwen van een zonnepark op een gesloten stortplaats is een complex proces. Allereerst is de stortplaats afgedekt met een aantal lagen. Deze lagen moeten absoluut intact blijven, zowel tijdens als na de bouw. Alleen zo kan voorkomen worden dat het milieu verontreinigd wordt. Op en onder deze afdeklagen zijn allerlei leidingen en voorzieningen aangebracht om stortgas en regenwater af te voeren, om periodieke metingen te kunnen doen, en om leidingen te kunnen reinigen. Deze voorzieningen moeten bereikbaar blijven en moeten natuurlijk blijven functioneren.

Technisch complex
Daarnaast is Armhoede een ‘afvalberg’, die ruim 25 meter boven het omringende landschap uitsteekt. Het op deze schuine hellingen zodanig aanbrengen van panelen dat het risico op verschuivingen nihil is, was een technische uitdaging te kunnen aanbrengen dat er geen risico is op afschuiving. Een bijkomende complexiteit waren de hoogspanningsleidingen van TenneT die over de stortplaats lopen en de daaraan verbonden strikte regels voor bouwwerkzaamheden. Ook aan de omgeving is gedacht. Het omringende groen is dusdanig ingericht dat er jaarrond zo min mogelijk zicht is op de panelen.

Participatie

TPSolar hecht groot belang aan het inpassen van de wensen van de direct omwonenden. Via informatieavonden en buurtbijeenkomsten zijn zij geïnformeerd over en betrokken bij de inrichting en aanleg van het zonnepark. Zo is er op verzoek van de buurt een forse extra investering gedaan in groenaanleg, en is er in vergaande mate transparantie gegeven over vooronderzoeken en veiligheid. Voor zowel de direct omwonenden als ook voor de overige inwoners en bedrijven in Lochem zal een mogelijkheid worden geboden om door middel van participatie mee te profiteren van de opbrengsten van het park.

SDE+ Subsidie 

TPSolar kreeg in 2018 de SDE+ subsidie voor Zonnepark Armhoede. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE, later SDE+, vanaf 2020 SDE++) is een Ministeriële regeling om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren. Toch was, door de eerder beschreven complexiteit van dit project, nog anderhalf jaar voorbereidingstijd nodig voordat met de bouw kon worden begonnen.

Contact

Heeft u een opmerking, suggestie of vraag omtrent zonnepark

Armhoede in Lochem? Neem dan contact op met project

engineer Hashim Fatmi via hashim.fatmi@tpsolar.nl of

via 023 741 01 44.