Logo

Samenwerkingen

Als ontwikkelaar van ecologische zonneparken, werken wij ook alleen samen met bedrijven en organisaties die er net als wij naar streven om Nederland duurzamer te maken op een ecologisch verantwoorde manier en met respect voor de omgeving en het landschap.

Branchevereniging zonne-energie

Holland Solar is de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector waarbij TPSolar is aangesloten. Holland Solar is opgericht in 1983 en werkt samen met zijn leden om ervoor te zorgen dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van Nederland wordt. Als brancheorganisatie werken zij samen met hun leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector. 

Nationaal Consortium Zon in Landschap

Het Nationaal Consortium Zon in Landschap is sinds 2018 actief bezig om partijen die zich bezighouden met zon in landschap bijeen te brengen om tot een betere afstemming te komen en een beter zicht op de (nabije) toekomst te krijgen. In dit consortium werken wetenschappers, projectontwikkelaars, financiële dienstverleners, ontwerpers, adviseurs, kennisinstellingen en overheid nauw samen. TPSolar is aangesloten bij dit consortium om haar parken landschappelijk en ecologisch in te passen op basis van de meest recente ontwikkelingen.

Alliantie Zon

Alliantie Zon is een coalitie van vijf ontwikkelaars: TPSolar, GroenLeven, KiesZon, Novar en Sunrock. De coalitie vormt de brug tussen de markt en de beleidsmakers op het gebied van grootschalige duurzame zonprojecten. Als koplopers in de markt, delen wij onze visie en kennis op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en jarenlange ervaring. Alle leden van de Alliantie Zon zijn ook lid bij Holland Solar.

EcoCertified Solar Parks

Eco Certified is een onderzoeksproject van de Wageningen Universiteit, Wageningen Research, TNO, Eelerwoude, NL Greenlabel en een tiental projectontwikkelaars die zijn aangesloten bij Holland Solar. Het doel van het onderzoeksproject is het opstellen van een kwaliteitslabel (het EcoCertified Solarlabel) met criteria op het gebied van het ecologisch ontwerpen en beheren van zonneparken. Met de richtlijnen van dit label kunnen vervolgens aantoonbaar ecologische zonneparken ontworpen worden.

Set van regels voor de zonne-energiesector

TPSolar hanteert de Gedragscode Zon op Land. In november 2019 tekenden 9 partijen deze Gedragscode Zon op Land; brancheorganisatie Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten (NLVOW), Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming.

De code bevat drie basisprincipes die zijn vertaald in bovenwettelijke regels. Zo bevat de code voorschriften die borgen dat omwonenden adequaat betrokken worden, dat zonneparken meerwaarde bieden voor de natuurwaarden en dat na verloop van tijd het oorspronkelijke grondgebruik terug kan komen.

Actieplatform wilde bijen

Als eerste en enige zonnepark-exploitant is TPSolar partner van Nederland Zoemt; een overkoepelend actieplatform voor wilde bijen. Wij willen zoveel mogelijk bijdragen aan inheemse bestuivers en aan biodiversiteit in het algemeen. Het creëren van habitats voor met name wilde bijen is dan ook een standaard onderdeel van onze projecten. We zien dit partnerschap als een manier om onze betrokkenheid hard te maken.

Van zonnepaneel tot grondstof

TPSolar werkt samen met Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN).  Net als andere partijen die zonnepanelen in de markt zetten, is ook TPSolar verantwoordelijk voor de inname en milieuvriendelijke verwerking van deze producten aan het einde van hun levensduur. ZRN helpt ons daarbij. Zij zorgt voor een milieuvriendelijke recycling van zonne-energie producten. Zij demonteren bijvoorbeeld kapotte zonnepanelen en verwerken deze weer tot grondstoffen voor nieuwe panelen.

Landschapsinrichting en advies

Het Nederlandsche landschap is uniek, veelzijdig en cultuurhistorisch waardevol. Reden genoeg om de landschappelijke waarden te behouden. Aanpassing van het landschap, zoals bij de komst van een zonnepark, vraagt dan ook om een zorgvuldig overwogen landschapsontwerp. LabelTIEN helpt ons hierbij. Zodoende wordt er rekening gehouden met de karakteristieken van de waardevolle en unieke landschappen die Nederland kent en waar mogelijk worden deze versterkt. 

Flora- en fauna-experts

Otte Groenadvies maakt voor ons flora en fauna Quickscans. Deze toetsen de geplande ontwikkeling aan de natuurwetgeving. Zo wordt door middel van veldbezoek en bureauonderzoek beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Vervolgens adviseert Otte Groenadvies ons hoe te waarborgen dat aanwezige flora en fauna zo min mogelijk hinder ervaren.

Zonneparkontwikkelaar

TPSolar werkt al jaren samen met het Duitse Solar-Konzept, een specialist op het gebied van het bouwen van grootschalige zonneparken. Door onze krachten te bundelen tijdens de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de parken versterken wij elkaar. Kennisoverdracht en -bescherming staan hierbij centraal. Hierdoor kunnen wij onze klanten een totaalpakket bieden.  

Juridisch advies

Blatter Legal ondersteunt TPSolar juridisch bij de ontwikkeling, financiering, bouw en het beheer van onze zonneparken. Zij helpen ons met name met het opstellen van juridische documenten (intentieverklaringen en opstalovereenkomsten) en bij de beantwoording van juridische vragen.

ZonnepanelenDelen

ZonnepanelenDelen is een investeringsplatform waar men zich kan inschrijven op collectieve zonne-energie projecten in heel Nederland. TPSolar heeft als doel om de komende jaren een portfolio van 500MW aan zonneparken te ontwikkelen. Om dit doel te behalen slaat TPSolar de handen ineen met ZonnepanelenDelen om geld op te halen voor de ontwikkelingsfase van nieuwe projecten. Verder vindt TPSolar het belangrijk om de (direct) omwonenden financieel te betrekken. Hiervoor werkt TPSolar samen met het platform om investeren makkelijker te maken voor de omwonenden van de zonneparken. Klik hier voor meer informatie.

Engineers of Innovation

Alumnivereniging Engineers of Innovation van de Hogeschool van Amsterdam is opgericht in 2016. Het is een technische vereniging waar mensen hun opgedane kennis kunnen gebruiken in de praktijk door middel van projecten. Het project waar ze momenteel aan werken is de zonneboot. De vereniging ontwikkelt, verbetert en vaart de zonneboot.