Logo

Zonnepark Armhoede

De Gemeente Lochem is een zonnepark rijker: Armhoede, een voormalige vuilstort. Het terrein werd door TPSolar omgetoverd in een zonnepark dat met ruim 23.000 zonnepanelen 8,9 megawattpiek elektriciteit opwekt. Genoeg voor het jaarverbruik van zo’n 2.500 huishoudens. De bouw van dit eerste grootschalige zonnepark in Lochem begon in september 2019 en is inmiddels gereed. Voor TPSolar is dit het tweede project op een stortplaats. Eerder al bouwden wij een zonnepark op stortplaats Transberg in Dordrecht.

Meervoudig ruimtegebruik

Een vuilstort wordt vaak gezien als een geschikte locatie voor het ontwikkelen van een zonnepark. Op deze manier wordt er namelijk ‘nuttig’ gebruik gemaakt van gronden die ooit een plek waren om afval kwijt te raken. Het zonnepark op Armhoede is een voorbeeld van slim omgaan met ruimte: duurzame energie opwekken op een voormalige vuilstort. Dit noemt men ook wel meervoudig ruimtegebruik. 

Milieubewust
Het bouwen van een zonnepark op een gesloten stortplaats is een complex proces. Allereerst is de stortplaats afgedekt met een aantal lagen. Deze lagen moeten absoluut intact blijven, zowel tijdens als na de bouw. Alleen zo kan voorkomen worden dat het milieu verontreinigd wordt. Op en onder deze afdeklagen zijn allerlei leidingen en voorzieningen aangebracht om stortgas en regenwater af te voeren, om periodieke metingen te kunnen doen, en om leidingen te kunnen reinigen. Deze voorzieningen moeten bereikbaar blijven en moeten natuurlijk blijven functioneren.

Technisch complex
Daarnaast is Armhoede een ‘afvalberg’, die ruim 25 meter boven het omringende landschap uitsteekt. Het op deze schuine hellingen zodanig aanbrengen van panelen dat het risico op verschuivingen nihil is, was een technische uitdaging te kunnen aanbrengen dat er geen risico is op afschuiving. Een bijkomende complexiteit waren de hoogspanningsleidingen van TenneT die over de stortplaats lopen en de daaraan verbonden strikte regels voor bouwwerkzaamheden. 

Kansen voor de natuur

De hoogspanningsleidingen van TenneT bieden ook kansen. Omdat hier geen zonnepanelen geplaatst mogen worden is hieronder een groene zone ingericht. Deze groene zone bestaat uit grote stroken waar bloemrijk grasland is aangeplant. Daarnaast zijn er in totaal 8 grote bijenhotels geplaatst. Op deze manier wordt er een leefgebied voor de wilde bij en andere insecten gecreëerd. Dit zorgt niet alleen voor een gevarieerd voedselaanbod, maar ook voor voldoende mogelijkheden om te schuilen, te overwinteren en zich voort te planten. De (wilde) bij is een graadmeter voor de biodiversiteit van een gebied. De helft van alle 358 soorten wilde bijen zijn namelijk bedreigd, terwijl wilde bijen essentieel zijn voor de biodiversiteit en de algemene ecologische gezondheid. 

Participatie

De omgeving heeft aangegeven zo min mogelijk van het zonnepark te willen zien, waardoor het omringende groen dusdanig is ingericht dat er jaarrond zo min mogelijk zicht is op de panelen. Voor het beheer van Zonnepark Armhoede is er een langdurige samenwerking aangegaan met een lokale hovenier. Deze hovenier is tevens de directe buurman van het zonnepark. Daarbovenop is er ook een samenwerking met een lokale schaapherder. Deze samenwerking zorgt voor continuïteit voor het bedrijf van deze schaapherder, omdat hij voor de komst van het zonnepark ook al zijn schapen op de voormalig vuilstort liet grazen.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Armhoede in Lochem?

Neem dan contact op met asset manager Barry Lamers
armhoede@tpsolar.nl of 023 741 01 44