Zonnepark Kriekampen

Oirschot zonder agenda.png
TPSolar projectfase 1.png

Klik hier voor het meest recente landschappelijke ontwerp.

Zonnepark Kriekampen is een samenwerking tussen TPSolar en acht grondeigenaren. Het zonnepark initiatief ligt in de gemeente Oirschot, tussen de snelweg A58 en het Wilhelminakanaal. Het zonnepark is circa 25 hectare groot en zal een vermogen krijgen van circa 25 MWp. Ter indicatie, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 6.800 gemiddelde Nederlandse gezinnen.

 

Gemeente Oirschot

Het doel van gemeente Oirschot is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, moeten er een aantal belangrijke stappen worden gezet. De gemeente zet in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. In dit kader heeft de gemeenteraad van Oirschot op 30 juni 2020 het beleid grootschalige zonne- en windenergie vastgesteld.

 

In dit beleid zijn belangrijke ‘spelregels’ opgenomen over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Twee belangrijke uitgangspunten zijn (1) dat de omgeving maximaal betrokken wordt bij de ontwikkeling van het park én (2) dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden. Omwonenden profiteren dus mee van de zonne- en windenergie.

 

Wilt u meer weten over deze spelregels? Hier vindt u het aangenomen beleidskader.

 

Aangewezen zoekgebied Kriekampen 

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Oirschot Kriekampen aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonnevelden. Tot en met 30 september 2021 konden initiatiefnemers zoals inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen zoals TPSolar, hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen. Na deze termijn beoordeelt en toetst de gemeente deze plannen. Bij een positief advies start de aanvraag voor de omgevingsvergunning. 

 

Zonneparken in dit gebied moeten voldoen aan voorwaarden rondom participatie, verdeling van lasten en lusten en ruimtelijke inpassing, zoals geformuleerd in het beleid grootschalige zonne- en windenergie de Kempen. Alleen zonnepark(en) in die bestaande groenstructuren en landschapselementen respecteren, behouden en waar mogelijk versterken worden toegestaan.

Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel.

kaartje van het aangewezen zoekgebied_

Kaartje van het aangewezen zoekgebied in het raadsvoorstel. 

 

Planparticipatie: omgevingsdialoog (juni t/m december 2021) 

In de vorm van keukentafelgesprekken en informatieavonden hebben wij in deze periode gesproken met omwonenden, inwoners, belangenorganisaties en overige geïnteresseerden.  TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij al haar projecten door hun adviezen en ideeën mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden. De inhoud van deze sessies en gesprekken zijn meegenomen in het projectvoorstel dat uiteindelijk is ingediend bij de gemeente.

 

Eind december 2021 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning door TPSolar in gang gezet.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatieavond op donderdag 22 juli: 

☀️ Uitnodiging informatieavond

☀️ Verslag informatieavond

☀️ Algemene presentatie 

☀️ Ontwerp Zonnepark Kriekampen

☀️ Doorsnede Zonnepark Kriekampen

☀️ Presentatie toelichting ontwerp

Financiële participatie: Lokaal eigenaarschap en samenwerking met coöperatie KempenStroom (juni 2021 t/m NU)

Voor Zonnepark Kriekampen is TPSolar een samenwerking aangegaan met coöperatie KempenStroom. KempenStroom is een onderdeel van de vereniging KempenEnergie, onder meer bekend van het EnergieLoket in Oirschot. 

 

Voor KempenStroom is 50% lokaal eigenaarschap bij projecten voor het opwekken van grootschalige duurzame energie erg belangrijk. Inwoners en bedrijven van de Kempen kunnen op termijn financieel participeren in de projecten van KempenStroom, waaronder Zonnepark Kriekampen. Dit kan men doen door lid te worden van de Coöperatie, waarna men in de toekomst kan participeren in projecten, door het aankopen van KempenStroomDelen. Hiermee kunnen inwoners zeggenschap krijgen en meedelen in de winst. Daarnaast wordt een deel van de winst gebruikt voor het steunen van maatschappelijke doeleinden en het stimuleren van duurzame ontwikkelingen.

 

OPROEP: Het is vanaf 1 januari 2022 mogelijk om lid te worden van Coöperatie KempenStroom. Opgeven kan via de website van KempenStroom: www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-interesse/. Vanaf medio 2022 is het mogelijk om KempenStroomDelen te kopen en daadwerkelijk te participeren in de ontwikkeling van KempenStroom projecten, zoals Zonnepark Kriekampen. Doet u ook mee? Meld u zichzelf dan aan via de website van KempenStroom! 

Voor meer informatie over coöperatie KempenStroom verwijzen we u graag naar hun website: https://www.kempenstroom.nl

​Tot slot

Mocht u nog vragen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark of over hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren, dan horen wij dat graag. Neem dan alstublieft contact met ons op.

Contact 

Heeft u een vraag omtrent Zonnepark

Kriekampen in Oirschot? 

Of zou u willen participeren in dit

project? 

 

Neem dan contact op met

Projectontwikkelaar Emma Hendriks 

emma.hendriks@tpsolar.nl

023 741 01 44

Emma.jpg