top of page

Zonnepark Kriekampen

Bijlage A Landschappelijk Ontwerp v4_Pagina_1.jpg
fase 2.png

☀️ Klik hier voor het definitieve ontwerp

☀️ Klik hier voor de laatste informatiebrief

☀️ Klik hier voor de website van gemeente Oirschot

Zonnepark Kriekampen is een samenwerking tussen TPSolar en zeven grondeigenaren. Het zonnepark initiatief ligt in de gemeente Oirschot, tussen de snelweg A58 en het Wilhelminakanaal. Het zonnepark is circa 25 hectare groot en zal een vermogen krijgen van circa 25 MWp. Ter indicatie, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 7.400 gemiddelde Nederlandse gezinnen. Omdat er geen beroepsschriften zijn ingediend is de vergunning sinds december 2022 onherroepelijk. TPSolar heeft gepland om het zonnepark op te leveren in 2024.

Gemeente Oirschot

Het doel van gemeente Oirschot is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. Er zijn belangrijke ‘spelregels’ opgenomen over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Dit noemt men een beleidskader, deze kan je hier lezen.

 

Naar aanleiding van dit beleidskader, heeft de gemeenteraad van Oirschot op 1 juni 2021 Kriekampen aangewezen als zoekgebied voor de ontwikkeling van zonneparken. Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel. Alleen zonneparken die worden ontwikkelt volgens het beleidskader van de gemeente, krijgen een vergunning.

kaartje van het aangewezen zoekgebied_

Kaartje van het aangewezen zoekgebied in het raadsvoorstel. 

 

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bewonersparticipatieposter.png

Planparticipatie houdt in dat men mee kan denken over de plannen, het ontwerp, de inrichting en het beheer en onderhoud van zonnepark. Via permanente informatieverstrekking (website, sociale media, nieuwsbrieven), actieve voorlichting, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken wordt men hierbij actief betrokken. In 2021 hebben wij meermaals gesproken met omwonenden, inwoners, belangenorganisaties en overige geïnteresseerden. De inhoud van deze sessies en gesprekken zijn meegenomen in het plan voor een zonnepark in de Kriekampen.

 

Financiële participatie is het mee-investeren in en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Er zijn diverse vormen van financiële participatie. Het delen van de opbrengst kan onder andere door het streven naar 50% lokaal eigendom. Hiervoor hebben wij onder andere en samenwerking met energie coöperatie KempenStroom.

Samenwerking met energiecoöperatie KempenStroom

KempenStroom is een onderdeel van de vereniging KempenEnergie, onder meer bekend van het EnergieLoket in Oirschot. KempenStroom vindt het belangrijk dat inwoners en bedrijven van de Kempen kunnen participeren in de lokale opwekking van duurzame energie en daardoor zeggenschap krijgen en kunnen meedelen in de winst. Dit kan men doen door lid te worden van de Coöperatie, waarna men in de toekomst kan participeren in projecten, door het aankopen van KempenStroomDelen. Vanaf 2023 is het mogelijk om KempenStroomDelen te kopen en te participeren in de ontwikkeling van KempenStroom projecten, zoals Zonnepark Kriekampen. Doet u ook mee? Meld u zichzelf dan aan via de website van KempenStroom

 

Hoe kunnen inwoners straks meedoen en meeprofiteren van het zonnepark?

Er zijn verschillende mogelijkheden om als inwoner van Oirschot te participeren en mee te profiteren van Zonnepark Kriekampen (op het moment dat deze gerealiseerd is). Hieronder lichten wij deze mogelijkheden toe.


☀️ Lokaal (mede)eigenaarschap: TPSolar heeft een samenwerking met energiecoöperatie KempenStroom voor financiële participatie van inwoners en bedrijven in Oirschot (en de Kempen). Door lid te worden van de coöperatie kan men in de toekomst participeren door het aankopen van KempenStroomDelen. Een KempenStroomDeel is een aandeel van € 100,- per stuk en hiermee wordt men mede-eigenaar van KempenStroom. KempenStroom zal aandeelhouder worden van het zonnepark. Door KempenStroomDelen te kopen kan men dus mede-eigenaar van het zonnepark worden. Naar rato van het aantal KempenStroomDelen deelt men mee in de winst van de coöperatie. We verwachten positieve rendementen op KempenStroomDelen te kunnen realiseren.

 

☀️ Omgevingsfonds: Het omgevingsfonds is bedoeld om de bewoners uit het gebied van het zonnepark mee te laten delen in de opbrengsten van het project. Deze bestemmingen moeten een ruimtelijk en/of fysiek karakter hebben. Concreet houdt dit in dat er jaarlijks gedurende de exploitatietermijn van het zonnepark een bedrag zal worden gestort. Wilt u hier als inwoner van de Kriekampen ook over meedenken? Laat het ons weten! 

☀️ Lokale stroom afname: De groene stroom van Zonnepark Kriekampen wordt uiteindelijk geleverd aan een (groene)energiemaatschappij, zoals bijvoorbeeld Greenchoice of Vandebron. Met deze energiemaatschappij zal worden afgesproken dat nieuwe klanten uit de omgeving een voordeel krijgen, zoals korting op de eerste jaarafrekening. Dit kan ook als men al klant is bij deze energiemaatschappij. Verder onderzoekt KempenStroom een manier om opgewekte stroom van projecten te gaan leveren aan haar leden.

☀️ Zon-op-dak aanbod: TPSolar en KempenStroom zullen omwonenden binnen 500 meter van het zonnepark een voorstel doen m.b.t. tegemoetkoming voor zonnepanelen op hun dak. Aan omwonenden zal dit voorstel gedaan worden wanneer de SDE++ subsidie verkregen is, en wanneer er zekerheid is om het park ook daadwerkelijk te kunnen bouwen. 

☀️ Lokale werkgelegenheid: TPSolar wil gaan inventariseren of er lokale of regionale partijen en initiatieven zijn die zouden kunnen bijdragen aan de bouw, beheer en/of onderhoud van het zonnepark. Hierbij kan gedacht worden aan grondwerkzaamheden en wegenaanleg, hekwerkbouw, beveiliging, catering, schoonmaak bouwplaats, groeninrichting, etc. Een aantal bedrijven heeft zich nu al bij ons gemeld. Ook interesse? Laat het ons weten! 

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Kriekampen in Oirschot? 

Of zou u willen participeren in dit project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Emma Hendriks 

emma.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44

Emma.jpg
bottom of page