Logo

Zonnepark Osseweg

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

Op een oppervlakte van 9 hectare, gelegen tegen de voormalige stortplaats aan de Vluchtoordweg, gaat TPSolar een zonnepark bouwen. Het zonnepark wordt gecombineerd met een agrarische toepassing, een vorm van multifunctioneel ruimtegebruik. Het zonnepark zal een vermogen krijgen van 11,3 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 3.500 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Inrichting

Het doel van TPSolar is om het zonnepark zoveel mogelijk op te laten gaan in de omgeving. Dat betekent dat het huidige groene aanzicht zoveel mogelijk gehandhaafd blijft en er daarnaast extra aandacht wordt besteed aan het jaarrond verder beperken van ongewenst zicht op de installatie. Hiervoor heeft een landschapsarchitect een groenontwerp opgesteld.

Leefomgeving van de das en de uil

Rondom het plangebied leven dassen en uilen. TPSolar heeft in overleg met een ecoloog, Dassenwerkgroep Brabant en Uilenbescherming Brabant het huidige plan opgesteld waarin verschillende maatregelen zijn getroffen om juist een positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving van de das en de uil. Momenteel wordt de planlocatie gebruikt voor akkerbouw (aardappelen, mais, gerst) hetgeen voor de das en uil geen ideaal foerageergebied oplevert. Rondom het gehele park worden straks op veel plaatsen speciale kleinwilddoorgangen in het hekwerk aangebracht, waardoor dassen en andere kleine zoogdieren toegang houden tot het gebied.

Bij het beoogde zonnepark wordt het gehele plangebied ingezaaid met een gras/kruidenmengsel, en dankzij de toepassing van extensief beheer met schapenbeweiding blijft de grasmat ook onder de panelen (met minder licht en vocht) in goede staat. Daarnaast wordt er een nieuwe gras/klaverstrook van 8.000 m2 ingezaaid tussen de dassenburcht en het zonnepark. Al dat nieuwe grasland levert een ideaal regenwormengebied op (hoofdvoedsel van dassen). Ook is op basis van het advies van Dassenwerkgroep Uden en Uilenbescherming Brabant bij de struweelbeplanting zoveel mogelijk rekening gehouden met besdragende inheemse soorten (goed voor dassen en voor prooidieren van uilen). Verder worden er speciale nestkasten, takkenrillen, uitkijkpaaltjes en muizenruiters geplaatst en wordt er gebruik gemaakt van uilenvriendelijke drinkbakken voor de schapen. In totaliteit nemen de voortplantings- en foerageermogelijkheden voor de das en de uil in de directe omgeving hierdoor toe.

Bewonersparticipatie

Er zijn twee vormen van bewonersparticipatie: planparticipatie en financiële participatie. Planparticipatie is uitgevoerd voor en tijdens de vergunningsfase van Zonnepark-initiatief Osseweg. Hierbij worden omwonenden betrokken bij de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden worden hierbij actief betrokken via de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Er zijn verschillende mogelijkheden om als inwoner van Uden financieel te participeren en mee te profiteren van Zonnepark Osseweg (op het moment dat deze gerealiseerd is). Hieronder lichten wij deze mogelijkheden toe.

☀️ Lokaal (mede)eigenaarschap: Omwonenden en inwoners in Uden krijgen voorrang om financieel te participeren in het zonnepark, nadat dit is gebouwd.

☀️ Lokale stroom afname: Via een samenwerking met een energiemaatschappij die een platform biedt kunnen lokale inwoners stroom gebruiken van lokale producenten zoals het zonnepark, maar ook van buurtgenoten. Op dit platform worden opwekkers en afnemers van groene stroom dus met elkaar gekoppeld. Een mogelijk platform is bijvoorbeeld www.powerpeers.nl.

☀️ Zon-op-dak aanbod: Inwoners van Uden worden door de energiemaatschappij extra betaald voor energie die ze zelf opwekken. Zo is er extra reden om op het eigen dak zonnepanelen te leggen.

☀️ Lokale werkgelegenheid: Tijdens de bouw en het beheer en het onderhoud van het zonnepark worden zoveel mogelijk lokale partijen ingezet.

Planning

De bouw van dit project is in voorbereiding, maar is vertraagd doordat er tijdelijk geen aansluitmogelijkheden zijn op het hoogspanningsstation in Uden.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Osseweg in Uden?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Rose Concolato
rose.concolato@tpsolar.nl of 023 741 01 44