top of page

Zonnepark Bekenschot

1 - Inrichtingstekening landschap en techniek 01-2023_Pagina_1.jpg
fase 1.png

Klik hier voor het definitieve ontwerp van december 2022

Om energieneutraal te worden heeft de gemeente Lochem in 2018 besloten 100 hectare aan zonneparken te vergunnen, waarna een evaluatie zou plaatsvinden en het beleid zou worden aangescherpt. Tijdens die eerste ronde heeft TPSolar drie plannen ingediend, waarvan er twee al zijn vergund en gebouwd, namelijk: zonnepark Armhoede en zonnepark Berkelweide. Het behandelingsproces voor het derde plan – een zonnepark aan de Bekenschot in Barchem – is in september 2020 door de gemeente Lochem gepauzeerd. Het ontwerp wordt nu nader aangepast aan wensen van omwonenden en de provincie. Zodra het plan definitief is wordt het toegevoegd aan de bestaande aanvraag, waarna de vergunningprocedure wordt voortgezet. Omdat het een lopende aanvraag betreft, zal het college het aangepaste plan beoordelen op basis van het toen geldende beleidskader.

 

Planparticipatie: omgevingsdialoog met buurtbewoners

Sinds de start van de ontwikkeling in 2018 hebben wij meerdere informatiebijeenkomsten gehouden en individuele gesprekken gevoerd. Na een ‘valse start’ in de eerste fase van de aanvraag, waarbij omwonenden zich onvoldoende of onjuist gehoord voelden in het proces, hebben wij nu voor de tweede fase extra aandacht en tijd ingeruimd voor informatie en inspraak. Dit wordt ook wel ‘planparticipatie’ genoemd en heeft als doel om het zonnepark dermate vorm te geven dat voor de direct omwonenden (belanghebbenden) een zo acceptabel mogelijke situatie ontstaat.

 

Dit is begonnen met een derde bijeenkomst voor buurtbewoners op 24 februari, waarbij is ingegaan op de aangepaste plannen en op de zorgen en wensen van de aanwezigen. Het doel van de avond was om met elkaar het gesprek aan te gaan, en inbreng te verzamelen uit de directe omgeving voor het ontwerp van het zonnepark. Op verzoek van vereniging Hobama is aansluitend nog een derde sessie opengesteld voor mensen die niet direct in de buurt wonen, maar wel interesse hadden in het project. 

 

In maart en april is er de tijd genomen voor het voeren van individuele gesprekken met direct omwonenden die dat wilden, en om input te verzamelen. Er zijn door omwonenden met name wensen en ideeën naar voren gebracht om het zicht op de panelen te verhinderen en om de gevolgen voor groot wild in het gebied te beperken. In de eerste week van mei is alle input besproken met onze landschapsarchitect en een ecoloog van Staring Advies die het gebied goed kent en ons adviseert over de inrichting van onder meer de ecologische verbindingszone. Ook zijn enkele ideeën van omwonenden voorgelegd aan de gemeente. 

 

Een aangepaste versie van de nieuwe landschappelijke, technische en ecologische inrichting, samen met een concept-beheerplan, is gepresenteerd tijdens een vierde bijeenkomst voor buurtbewoners op 19 mei. Aansluitend op deze bijeenkomst vond er ook een openbare inloopavond voor algemeen geïnteresseerden plaats. Hier was iedereen welkom die op grotere afstand van het plangebied woont. 

 

Reacties van mensen die niet in de directe buurt wonen van het zonnepark worden uiteraard wel serieus bekeken en waar mogelijk meegenomen, maar de wensen van direct omwonenden hebben altijd voorrang. Na de laatste eventuele op- en aanmerkingen zal er een definitief plan gemaakt worden wat vervolgens bij de gemeente zal worden ingediend. De gemeente zal het plan dan opnieuw inhoudelijk beoordelen. Ook zal de gemeente het plan opnieuw laten toetsen door de provincie Gelderland. 

 

Mocht u nog wensen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark, laat het ons dan vooral weten! Neem contact met ons op via info@tpsolar.nl of via 023 741 01 44.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 24 februari 2022: 

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst

☀️ Ontwerptekening Zonnepark Bekenschot

☀️ Ligging plangebied met afstanden naar omliggende woningen

☀️ Impressiebeelden zonnepark

☀️ Concept-verslag informatiebijeenkomst

Financiële participatie: meedelen in de opbrengsten

Graag geven wij niet alleen omwonenden, maar alle Lochemse inwoners en bedrijven de mogelijkheid om met voorrang mee te profiteren van de opbrengsten van zonnepark Bekenschot. Hier is geen standaardoplossing voor, bij elk project kijken wij tijdens de bouw steeds wat de beste mogelijkheid is voor financiële participatie. Wij bieden in ieder geval onderstaande mogelijkheden aan. 

 

Meeprofiteren buurt/inwoners gemeente Lochem

 • Tegemoetkoming panelen op eigen dak

  • Omwonenden binnen 500 meter krijgen eenmalig tot 1.000 euro terug van hun factuur

 • Omgevingsfonds

  • 15 jaar lang ca. 8.000-9.000 euro/jaar

  • Betaal hieruit bijvoorbeeld mee aan energiebesparing, buurtwindmolen, pluktuin, akkerranden, etc.

 • Zonnepanelendelen.nl

  • Zelf investeren met 2,5% - 4,5% rendement

  • Voorrang voor inwoners Barchem/Lochem

 • Lokale onderaannemers

 • Stroom lokaal afnemen

 

Mocht u wensen, ideeën of suggesties hebben over hoe de omgeving van het zonnepark kan participeren en meeprofiteren, laat het ons dan vooral weten! Neem contact met ons op via info@tpsolar.nl of via 023 741 01 44.

 

Nadruk op natuurontwikkeling

Aangezien de beoogde locatie voor zonnepark Bekenschot grotendeels in een zogenoemde Groene Ontwikkelingszone ligt waaraan de provincie flinke extra eisen stelt, is er in het plan veel ruimte voor natuurontwikkeling. Er zijn extra elementen in het ontwerp ingericht met het oog op het verbeteren van de biodiversiteit, natuurwaarden en het ontnemen van het zicht op de installatie. Het ontwerp sluit aan bij de beleidsregels van de provincie. 

In het ontwerp van het zonnepark is er voor de inrichting van de ecologische verbindingen gebruik gemaakt van de expertise van Staring Advies, een ecologisch adviesbureau uit Hoog-Keppel dat regelmatig natuurontwikkelingsprojecten voor de provincie uitvoert en dus goed bekend is met de richtlijnen. De betrokken ecoloog doet bovendien al vele jaren onderzoek naar reptielen en amfibieën ten zuiden van Barchem en kent dus het gebied goed. Het adviesrapport van Staring Advies kunt u hier lezen.

 

Vervolg

In juni zal het aangepaste plan bij de gemeente worden ingediend. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, kunnen we in 2023 SDE-subsidie aanvragen, waarna de bouw op zijn vroegst in 2024 van start gaat. Na oplevering zal het zonnepark dan elektriciteit gaan leveren en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Voor de aansluiting van het zonnepark is al capaciteit gereserveerd bij Liander.

Bent u tegen?

Naast inhoudelijke vragen over het plan heeft een aantal bewoners ook duidelijk aangegeven principieel tegen een zonnepark op deze locatie te zijn. Ook als u tegen de komst van een zonnepark bent, is het altijd zinvol om wel inhoudelijk op de plannen te reageren. Mocht het project namelijk toch doorgaan, dan heeft u in elk geval uw inbreng kunnen geven. 

 

Mensen met klachten, meningen en vragen – die niet direct gerelateerd zijn aan het ontwerp van het zonnepark – nemen we uiteraard serieus, maar kunnen we niet overtuigen door aanpassingen op het plan. Wij focussen dan ook op de inhoudelijke dialoog over het ontwerp met direct omwonenden. Mensen met principiële bezwaren kunnen tijdens het vergunningsproces altijd een zienswijze indienen en na vergunningverlening is er dan ook nog bezwaar en/of beroep mogelijk.

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Bekenschot in Lochem? 

Of zou u willen participeren in dit project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Emma Hendriks 

emma.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44

Emma.jpg
bottom of page