Zonnepark Bekenschot

Plaatje ontwerp Zonnepark Bekenschot.png
TPSolar projectfase 1.png

Om energieneutraal te worden heeft de gemeente Lochem in 2018 besloten 100 hectare aan zonneparken te vergunnen, waarna een evaluatie zou plaatsvinden en het beleid zou worden aangescherpt. Tijdens die eerste ronde heeft TPSolar drie plannen ingediend, waarvan er twee al zijn vergund en gebouwd, namelijk: zonnepark Armhoede en zonnepark Berkelweide. Het behandelingsproces voor het derde plan – een zonnepark aan de Bekenschot in Barchem – is in september 2020 door de gemeente Lochem gepauzeerd. Het ontwerp wordt nu nader aangepast aan wensen van omwonenden en de provincie. Zodra het plan definitief is wordt het toegevoegd aan de bestaande aanvraag, waarna de vergunningprocedure wordt voortgezet. Omdat het een lopende aanvraag betreft, zal het college het aangepaste plan beoordelen op basis van het toen geldende beleidskader.

 

Participatie: omgevingsdialoog

Sinds de start van de ontwikkeling in 2018 hebben wij meerdere informatiebijeenkomsten gehouden en individuele gesprekken gevoerd. Na een ‘valse start’ in de eerste fase van de aanvraag, waarbij omwonenden zich onvoldoende of onjuist gehoord voelden in het proces, hebben wij nu voor de tweede fase extra aandacht en tijd ingeruimd voor informatie en inspraak. Dit is begonnen met een bijeenkomst voor buurtbewoners op 24 februari – inmiddels de derde bijeenkomst – waarbij in twee kleinere groepen van ca. 20 aanwezigen is ingegaan op de aangepaste plannen en op de zorgen en wensen van de aanwezigen. Het doel van de avond was om met elkaar het gesprek aan te gaan, en inbreng te verzamelen uit de directe omgeving voor het ontwerp van het zonnepark. Dit wordt ook wel ‘planparticipatie’ genoemd en heeft als doel om het zonnepark dermate vorm te geven dat voor de direct omwonenden (belanghebbenden) een zo acceptabel mogelijke situatie ontstaat. 

 

Op verzoek van vereniging Hobama is aansluitend nog een derde sessie opengesteld voor mensen die niet direct in de buurt wonen, maar wel interesse hadden in het project. 

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 24 februari 2022: 

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst

☀️ Ontwerptekening Zonnepark Bekenschot

☀️ Ligging plangebied met afstanden naar omliggende woningen

☀️ Impressiebeelden zonnepark

☀️ Concept-verslag informatiebijeenkomst


Vervolg informatiebijeenkomst 19 mei 2022

☀️ Uitnodiging direct omwonenden

☀️ Uitnodiging overige geïnteresseerden

Wilt u meedenken over het landschappelijk ontwerp van Zonnepark Bekenschot?

In de maanden maart, april en mei 2022 gaan wij aan de slag met het verder uitwerken van het landschappelijk ontwerp van Zonnepark Bekenschot. Graag nodigen wij u uit om hierover met ons mee te denken. Mocht u wensen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark of over hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren, laat het ons dan vooral weten!

 

U kunt tot en met 30 april 2022 uw wensen, ideeën of suggesties bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@tpsolar.nl. Mocht u behoefte hebben aan een (vervolg)gesprek, dan kunt u dit ook aangeven in uw e-mail. In eerste instantie gaan wij met alle reacties van de direct omwonenden aan de slag, en proberen deze zoveel mogelijk in het plan te verwerken. Reacties van mensen die niet in de directe buurt wonen van het zonnepark worden uiteraard wel serieus bekeken en waar mogelijk meegenomen, maar de wensen van direct omwonenden hebben altijd voorrang.

 

Het aangepaste ontwerp van het zonnepark willen wij vervolgens graag op donderdag 19 mei 2022 presenteren. Omwonenden ontvangen eind april van ons een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Eind mei zal het aangepaste plan door ons bij de gemeente Lochem worden ingediend. De gemeente zal het plan dan opnieuw inhoudelijk beoordelen. Ook zal de gemeente het plan opnieuw laten toetsen door de provincie Gelderland.
 

Participatie: meedelen in de opbrengsten

Graag geven wij niet alleen omwonenden, maar alle Lochemse inwoners en bedrijven de mogelijkheid om met voorrang mee te profiteren van de opbrengsten van zonnepark Bekenschot. Hier is geen standaardoplossing voor, bij elk project kijken wij tijdens de bouw steeds wat de beste mogelijkheid is voor financiële participatie. Mocht u wensen, ideeën of suggesties hebben over hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren, laat het ons dan vooral weten! 

Participatie Zonnepark Bekenschot .png

Nadruk op natuurontwikkeling

Aangezien de beoogde locatie voor zonnepark Bekenschot grotendeels in een zogenoemde Groene Ontwikkelzone ligt waaraan de provincie flinke extra eisen stelt, is er in het plan veel ruimte voor natuurontwikkeling. Er zijn extra elementen in het ontwerp ingericht met het oog op het verbeteren van de biodiversiteit, natuurwaarden en het ontnemen van het zicht op de installatie. Het ontwerp sluit aan bij de beleidsregels van de provincie. 

Bent u tegen?

Naast inhoudelijke vragen over het plan heeft een aantal bewoners ook duidelijk aangegeven principieel tegen een zonnepark op deze locatie te zijn. Ook als u tegen de komst van een zonnepark bent, is het altijd zinvol om wel inhoudelijk op de plannen te reageren. Mocht het project namelijk toch doorgaan, dan heeft u in elk geval uw inbreng kunnen geven. 

 

Mensen met klachten, meningen en vragen – die niet direct gerelateerd zijn aan het ontwerp van het zonnepark – nemen we uiteraard serieus, maar kunnen we niet overtuigen door aanpassingen op het plan. Wij focussen dan ook op de inhoudelijke dialoog over het ontwerp met direct omwonenden. Mensen met principiële bezwaren kunnen tijdens het vergunningsproces altijd een zienswijze indienen en na vergunningverlening is er dan ook nog bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

Vervolg

Zoals u heeft gelezen is er in de maanden maart, april en mei 2022 volop gelegenheid om input op de plannen te geven en met ons in gesprek te gaan over de inrichting. Eind mei zal het aangepaste plan dan bij de gemeente worden ingediend. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, kunnen we in 2023 SDE-subsidie aanvragen, waarna de bouw op zijn vroegst in 2024 van start gaat. Na oplevering zal het zonnepark dan elektriciteit gaan leveren en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Voor de aansluiting van het zonnepark is al capaciteit gereserveerd bij Liander.

Contact 

Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Bekenschot in Lochem? Neem contact met ons op via info@tpsolar.nl of via 023 741 01 44. 

Emma.jpg