Logo

Hoe betrek je omwonenden bij de ontwikkeling van een zonnepark?

Nederland heeft de transitie ingezet van fossiele- naar duurzame energie. Schone energiebronnen als zon en wind worden daarom steeds meer benut. Daardoor worden energievoorzieningen ook steeds meer zichtbaar. Om draagvlak en acceptatie hiervoor te verkrijgen is het belangrijk dat inwoners met deze grootschalige energieprojecten mee kunnen denken én mee kunnen profiteren. Maar hoe kunnen omwonenden mee denken bij de ontwikkeling van een zonnepark van TPSolar?

De gemeente (en/of de provincie) heeft de regie wat betreft de keuzes voor duurzame energie en het aanwijzen van zoekgebieden voor de ontwikkeling van windmolens en zonneparken. In deze beleidsfase wordt bijvoorbeeld uitgezocht in hoeverre de duurzaamheidsambities ingevuld kunnen worden met zonnepanelen op daken en wat er daarnaast nog nodig is aan grootschalige energieprojecten. Veel van deze thema’s zijn na het vaststellen van het Klimaatakkoord in 2019 uitgezocht en vastgelegd in de Regionale Energie Strategieën.

Het betrekken van omwonenden begint dus idealiter al ruim voordat er sprake is van concrete projecten, door participatie te organiseren bij het aanwijzen van zoekgebieden en door inwoners te informeren over de noodzaak van duurzame energie. Concrete projectlocaties volgen daarna op initiatief van ontwikkelaars, zoals TPSolar, binnen de kaders die overheden hebben gesteld. Er wordt vervolgens pas een vergunning voor een project afgegeven als aan alle kaders is voldaan. De meeste gemeenten hebben ook randvoorwaarden wat betreft het organiseren van participatie.

TPSolar vindt het belangrijk dat de omgeving kan meedenken over de invulling van het zonnepark en kan meeprofiteren van de opbrengsten. Om deze reden organiseren wij participatie voor een specifiek plan. Dit doen wij op twee manieren, door:

De ontwikkeling van een zonnepark in de omgeving roept vaak vragen op. Dat snappen wij. We staan daarom altijd open voor een gesprek of contact met omwonenden. Sterker nog: hun inspraak is belangrijk. Omwonenden kunnen daarom altijd meedenken met het project bij hun in de buurt. Hoe? Wij organiseren standaard voor al onze projecten al vroeg in het proces keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten. Hier kan de omgeving meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Dit heeft vaak ook een toegevoegde waarde voor het ontwerp, omdat de buurt specifieke (gebieds)kennis en wensen in kan brengen.

Soms is er al een organisatiestructuur voor de omwonenden, via bijvoorbeeld een dorpsraad. In andere gevallen willen bewoners individueel met ons in gesprek, of zijn er een aantal die zich verenigen in een klankbordgroep als afvaardiging van de omwonenden.

Ook organisaties die niet in de buurt van het zonnepark zijn gevestigd kunnen worden betrokken. Dit kan bijvoorbeeld als deze organisaties relevante kennis hebben van het gebied of over een specifiek thema. Denk hierbij aan natuurorganisaties zoals de Natuur en Milieufederaties en hun energieboswachters, maar ook aan andere belangenorganisaties zoals de lokale energiecoöperatie. De gemeente (en/of de provincie) heeft zelf vaak ook richtlijnen waar wij rekening mee moeten houden in ons ontwerp, net als bijvoorbeeld het waterschap en/of nutsbedrijven.

TPSolar zet zich bij elk zonnepark in voor het creëren van een maatschappelijke meerwaarde en voor draagvlak. Participatie is maatwerk en dus zal de uitkomst hiervan van project tot project anders zijn, ook gezien de verschillen tussen de gebieden en wensen van alle betrokkenen.

TPSolar maakt altijd een verslag van het participatieproces. Hierin is te lezen hoe de inbreng en feedback van de omgeving verwerkt is en welke afspraken er zijn gemaakt over lokaal eigendom en financiële participatie.