Logo

Zonnepark Laarakkerdijk

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

56.000 zonnepanelen plaatsen op een oppervlakte van 30 hectare. De gemeenteraad van Reusel-De Mierden wil zo snel mogelijk verduurzamen en overschakelen naar hernieuwbare energie. Daarom heeft TPSolar een vergunningsaanvraag ingediend voor Zonnepark Laarakkerdijk. Het zonnepark zal een vermogen krijgen van 35 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 10.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Gemeente Reusel-De Mierden

Het doel van de gemeente Reusel-De Mierden is om zo snel mogelijk energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. De gemeente heeft een raadsvoorstel zoekgebieden voor zonneparken vastgesteld, deze staat hier. TPSolar heeft in dit zoekgebied een plan gemaakt voor Zonnepark Laarakkerdijk.

Het zoekgebied grenst aan twee bestaande windmolens van Eneco. Door het zonnepark op dezelfde percelen als de windmolens te realiseren, kan gebruik gemaakt worden van de bestaande elektriciteitskabels. Bovendien zijn de opwekmomenten van de twee parken aanvullend op elkaar. Als het zonnig is waait de wind meestal niet en andersom.

Landschappelijk inrichting met oog op de patrijs

Het zonnepark wordt vanaf de Laarakkerdijk deels door de bestaande agrarische bebouwing aan het zicht onttrokken. Om het zonnepark verder aan het zicht te onttrekken, wordt aan de noord-, west- en zuidkant beplanting geplaatst, waarbij enkel inheemse soorten met ecologische waarde worden gebruikt. Het park wordt ontworpen op een manier die de biodiversiteit stimuleert. Bovendien wordt de locatie ingericht met verschillende ecologische zones die de (terug)komst van akkervogels vergroot. Zo zal er een ecologische zone aan de oostkant van circa 2,5 hectare speciaal voor de patrijs en inheemse bijen worden ingericht.

​Landschapsarchitectenbureau LabelTIEN heeft een ontwerp gemaakt voor de landschappelijke inpassing.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Wij volgen hierbij de stappen van het Klimaatakkoord. Wij streven naar 50% lokaal eigendom bij al onze projecten. Dit wordt ingevuld door een samenwerking met de lokale energiecoöperatie Kempenstroom.

De vergunningen voor het project zijn ingediend en zullen naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2024 door gemeente Reusel-De Mierden ter inzage worden gelegd. Als de plannen ter inzage gelegd worden, zal er samen met KempenStroom een informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor omwonenden en andere belanghebbenden om het plan toe te lichten. De uitnodigingen hiervoor zullen tegen die tijd aan alle omwonenden en belanghebbenden toegestuurd worden.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Laarakkerdijk in Reusel-De Mierden?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Robert van der Horst
robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44