Logo

Omgevingsvergunning Zonnepark Lungendonk

Gemeente Someren heeft een omgevingsvergunning verleend aan TPSolar voor een zonnepark op een perceel aan de Lungendonk in Lierop. Het zonnepark-initiatief biedt ruimte aan ongeveer 24.400 panelen, waarmee circa 12 MWp stroom kan worden opgewekt. Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 3.300 huishoudens.

Doelstellingen gemeente Someren.
De Nederlandse energietransitie en klimaatverandering zijn ook voor de gemeente Someren belangrijke en actuele maatschappelijke thema’s. Om Someren in 2050 energie neutraal te laten zijn zal er onder andere ingezet worden op grondgebonden zonneparken in (agrarische) buitengebieden. Het beoogde zonnepark aan de Lungendonk zal een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Someren. Het plangebied was ooit bestempeld als een mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw, maar in de actuele structuurvisie van gemeente Someren is deze optie komen te vervallen.

Landschappelijke inpassing
Rekening houdend met de wensen van omwonenden, de gemeente, het waterschap en de bestaande landschapskenmerken is een inrichtingsplan gemaakt. Uitgangspunt bij de inpassing van een grondgebonden zonnepark is dat het bestaande landschap wordt gerespecteerd. Dit houdt in dat de bestaande structuren zoveel mogelijk wordt behouden of zelfs versterkt. Daarom kiest TPSolar voor plantensoorten die passen in de omgeving en voor plantensoorten die bijdragen aan de biodiversiteit. In de inrichting is een hectare ‘natte natuur’ en een vogelbosje opgenomen. Ook worden er in het hekwerk op meerdere plaatsen doorgangen voor klein wild aangebracht en zal er een paar maanden in het jaar beweiding door schapen plaatsvinden.

Kansen voor versterken van de biodiversiteit
Het inzaaien van bloemrijke vegetatie is belangrijk voor een goede leefomgeving van insecten en bestuivers. Daarnaast zullen er langs de randen van het zonnepark op verschillende plekken bijen/insectenhotels komen te staan, worden er bijenheuvels aangelegd, en worden losse takkenrillen geplaatst die in de winter beschutting bieden aan amfibieën en vlindersoorten. Brede struweelranden bieden voedsel (bloemen en bessen), beschutting en onderdak aan insecten, vogels en kleine zoogdieren. Struweelranden zijn eveneens belangrijk als rust-, overwinter- en voortplantingsplaats en leveren zo een grote bijdrage aan de biodiversiteit.

Participatie
TPSolar zal gedurende de exploitatieperiode van het zonnepark elk jaar € 0,50 per opgewekte MWh storten in het Somerense duurzaamheidsfonds. Ook biedt zij verschillende manieren aan waarop inwoners van Someren en bedrijven in de regio kunnen meeprofiteren van het beoogde Zonnepark Lungendonk. Zo kunnen ze financieel participeren en steunt TPSolar zon-op-dak projecten in de gemeente Someren. Ook inventariseren zij welke lokale partijen en initiatieven zouden kunnen bijdragen aan de bouw, het beheer en/of onderhoud van het zonnepark.

Ook voor dit project gaat TPSolar samenwerken met een energiemaatschappij die een platform biedt waarop lokale klanten stroom kunnen betrekken van lokale producenten,  zoals het zonnepark.