Logo

Twee zonnepark-initiatieven van TPSolar ingeloot in gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer wil graag in 2050 energieneutraal zijn. Er moeten een aantal belangrijke stappen gezet worden om dit te behalen. De gemeente zet daarom in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken.

Zonnecarré

De gemeente heeft in het kader van de Regionale Energie Strategie rondom Schiphol een zoekgebied vastgelegd waarbinnen zonneparken kunnen worden ontwikkeld, het zogenoemde Zonnecarré. Het doel van de gemeente is om hier 300 hectare aan zonneparken te realiseren voor 2030.

Loting
Tot en met 31 oktober 2021 konden initiatieven binnen het Zonnecarré zich aanmelden. Omdat het aantal ingediende initiatieven uiteindelijk groter was dan de uitvraag, was een loting noodzakelijk.

De loting vond onder toezicht van een notaris plaats op 8 november 2021 in het gemeentehuis. Er zijn vier zonnepark-initiatieven uit voortgekomen die verder mogen gaan met de volgende stappen. Van de ingelote initiatieven zitten twee zonnepark-initiatieven van TPSolar: één aan de Vijfhuizerweg en één aan de Hoofdweg.

Twee zonnepark-initiatieven TPSolar
De gronden die deel uitmaken van het project-initiatief aan de Hoofdweg en de Vijfhuizerweg hebben samen een bruto-oppervlakte van ongeveer 30 hectare. De beoogde locaties liggen in het zoekgebied waar volgens de gemeente zonneparken onder voorwaarden mogelijk zijn, mits deze op een zorgvuldige wijze worden ingepast in het landschap. Om de aanleg van de zonneakkers in goede banen te leiden heeft de gemeente Haarlemmermeer onder andere duidelijke voorwaarden gesteld en omschreven in het Beleidskader Zonneakkers, Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten en het Beeldkwaliteitsplan Zonnecarré.

Samen met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden zal TPSolar het zonnepark in 2022 verder vorm gaan geven. Zo zal het participatieplan verder uitgewerkt worden, waarbij de gemeente meedenkt en meebepaalt. Hierin zal worden vastgelegd hoe inwoners en andere geïnteresseerden bij deze zonnepark-projecten kunnen meedenken en participeren.

Vervolg
De ingelote initiatieven doorlopen een vastgestelde procedure, opgedeeld in verschillende fasen. De kwaliteit van het zonnepark-initiatief en de afstemming met de omgeving staan hierbij voorop. Bezoek www.haarlemmermeer.nl/plafond voor de verschillende fasen die de initiatiefnemers moeten doorlopen.

De gemeente zal nu allereerst een globaal haalbaarheidsonderzoek (GHO) uitvoeren. Hierbij maakt de gemeente afspraken met de initiatiefnemers over het verdere proces en beoordeelt zij de verschillende initiatieven op hoofdlijnen.

Meer informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is over de initiatieven deelt de gemeente dat via www.haarlemmermeer.nl/nieuwe-energie.

Na de afronding van het haalbaarheidsonderzoek zal TPSolar voor beide zonnepark-initiatieven een projectpagina aanmaken met aanvullende informatie. Voor meer informatie over TPSolar, verwijzen u graag naar www.tpsolar.nl.