Logo

Vraag en antwoord over participatie en lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over participatiemogelijkheden bij hernieuwbare energieprojecten. Over de vormgeving, afspraken en verplichtingen over de participatieprocessen uit het Klimaatakkoord hebben verschillende partijen begin mei samen een toelichtende notitie opgesteld. De betrokken brancheorganisatie zijn Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Holland Solar en NWEA. In de toelichtende notitie staan verschillende antwoorden op de meest gehoorde vragen en misverstanden over de participatie-afspraken uit het Klimaatakkoord. Is bijvoorbeeld 50% lokaal eigendom een eis of een streven?

Eén van de opgenomen afspraken die het meest naar voren komt en waar verwarring over ontstaat, is 50% lokaal eigendom. In het Klimaatakkoord staat dat er bij duurzame energieprojecten op land gestreefd moet worden naar 50% lokaal eigendom. Daarbij hoort een inspanningsverplichting voor de initiatiefnemer om een aanbod te doen om omwonenden (desgewenst verenigd in een energiecoöperatie) te laten participeren in een project. De uitgangspunten hiervan zijn de behoefte én de (financiële) mogelijkheden van de lokale omgeving. Mede-eigendom betekent namelijk mee-investeren en dus ook risico lopen. Het betekent ook zeggenschap en meedelen in de opbrengst.

50% lokaal eigendom is een streven en geen verplichting. Het gaat erom dat de lokale omgeving de kans krijgt mee te kunnen investeren en mede-eigenaar te worden indien ze dit wensen. Mocht blijken dat deze vorm van mede-eigenaarschap als vorm financiële participatie niet realiseerbaar is, dan zijn er ook risico-vrije manieren om financieel te kunnen participeren.

Rol TPSolar
Deze toelichtende notitie met Q&A is bedoeld voor overheden, marktpartijen, omwonenden, energiecoöperaties, milieuorganisaties en andere betrokkenen bij de totstandkoming van duurzame-energieprojecten. Holland Solar is de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector waarbij TPSolar is aangesloten. TPSolar staat achter deze toelichtende notitie en heeft verschillende bijeenkomsten van de brancheorganisatie bijgewoond die bijdroegen aan het opstellen van deze Q&A. De toelichtende notitie staat reeds in lijn met wat wij al deden bij de ontwikkeling van onze initiatieven en deze hanteren wij samen met de Gedragscode Zon op Land.

De toelichtende notitie kunt u lezen via: https://hollandsolar.nl/u/files/20200430-qena-participatie-def.pdf