Logo

Zonnepark Beeksedijk

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

TPSolar wil in de gemeente Goirle zonnepanelen plaatsen op een oppervlakte van netto 6 hectare. Het zonnepark zal een vermogen krijgen van 13,1 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 3.900 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Informatie & achtergrond

De doelstelling van de gemeente Goirle is om in 2050 een CO₂-arme gemeente met een vermindering van CO₂-uitstoot met 80% ten opzichte van 2014 te zijn. Dit kan behaald worden doormiddel van het terugdringen van het verbruik van energie. Dat moet worden aangevuld met het gebruik van duurzame en innovatieve vormen van energie. Waarbij in 2030 minstens 25% van het energieverbruik lokaal duurzaam opgewekt dient te worden. De doelstelling is dit te realiseren door middel van het opwekken van duurzame energie via wind en zon. In het milieubeleidsplan 2017-2020 stelt de gemeente:

‘In 2016 werd nog geen 1% duurzaam opgewekt. Windturbines en zonnepanelen zijn voor dit moment goede bewezen technieken om energie duurzaam op te wekken. Om hiermee aan de slag te kunnen zijn kaders nodig’. 

Deze zijn uitgewerkt in het Zonnewijzer en windrichting gemeente Goirle en de bijbehorende Toetsingscriteria voor locaties Zonneparken Goirle Uitwerking van de visie Zonnewijzer en Windrichting. Hiervoor zijn er naast zonnepalen op alle daken nog 2 windmolenclusters en netto 40 hectare zonneparken nodig.

Initiatief TPSolar

Tegen de achtergrond van dit beleid heeft TPSolar samen met de grondeigenaren en collega’s van ZonVelden een plan ontwikkeld voor een zonnepark aan de Beeksedijk. Dit initiatief zal een bijdrage leveren van netto 6 hectare aan de doelstelling van gemeente Goirle. Wij hopen het beoogde zonnepark in 2023 of 2024 te bouwen.

Landschappelijke inpassing

TPSolar wil een zonnepark realiseren welke goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Goirle. De voorwaarden die zowel door de provincie Noord-Brabant als de gemeente Goirle aan de landschappelijke inpassing van zonneparken worden gesteld, vormen de basis voor het inrichtingsplan. Het uitgangspunt voor de landschappelijke inrichting zijn de aanwezige landschappelijke kenmerkende elementen, de historische landschappelijke elementen en de ruimtelijke structuren.

Hierdoor wordt het zonnepark opgedeeld in een aantal verschillende compartimenten, die door inpassingselementen van elkaar worden gescheiden. Daarnaast worden er een aantal van oudsher voorkomende bomen rijen geplant in het plangebied. Ook zullen er verscheidende soorten vegetatie worden aangebracht om een leefgebied te creëren voor inheemse bijen, insecten en akkervogels.

Het zicht op het zonnepark wordt geminimaliseerd dankzij de aan te planten hagen en bosschages aan de randen van het zonnepark. De panelen zullen op een maximale hoogte van 1,5 meter geplaatst worden waardoor het zicht op de panelen wordt geminimaliseerd.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.

Financiële participatie is het mee-investeren en/of het voordeel ervaren van de opbrengsten van een zonnepark. Financiële participatie is maatwerk. We streven er in ieder geval bij elk project naar om werkzaamheden lokaal uit te besteden om zo de lokale werkgelegenheid te creëren. Bij Zonnepark Beeksedijk wordt het definitieve fijnmazige landschappelijke ontwerp en de aanplant van de landschappelijke inpassing door twee lokale partijen uitgevoerd. Wil jij ook helpen bij het realiseren van het zonnepark? Neem gerust contact met ons op!

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Beeksedijk in Goirle?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Robert van der Horst
robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44