Logo

Zonnepark Beeksedijk

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

☀️ Klik hier voor de meest recente landschappelijke inpassing.

TPSolar wil in gemeente Goirle een zonnepark ontwikkelen aan de Beeksedijk. Het zonnepark zal een vermogen krijgen van 13,1 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 3.900 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Informatie & achtergrond

De doelstelling van de gemeente Goirle is om in 2050 een CO₂-arme gemeente met een vermindering van CO₂-uitstoot met 80% ten opzichte van 2014 te zijn. Dit kan behaald worden doormiddel van het terugdringen van het verbruik van energie. Dat moet worden aangevuld met het gebruik van duurzame en innovatieve vormen van energie. Waarbij in 2030 minstens 25% van het energieverbruik lokaal duurzaam opgewekt dient te worden. De doelstelling is dit te realiseren door middel van het opwekken van duurzame energie via wind en zon. In het milieubeleidsplan 2017-2020 stelt de gemeente:

‘In 2016 werd nog geen 1% duurzaam opgewekt. Windturbines en zonnepanelen zijn voor dit moment goede bewezen technieken om energie duurzaam op te wekken. Om hiermee aan de slag te kunnen zijn kaders nodig’. 

Deze zijn uitgewerkt in het Zonnewijzer en windrichting gemeente Goirle en de bijbehorende Toetsingscriteria voor locaties Zonneparken Goirle Uitwerking van de visie Zonnewijzer en Windrichting. Hiervoor zijn er naast zonnepalen op alle daken nog 2 windmolenclusters en netto 40 hectare zonneparken nodig.

Initiatief TPSolar

Tegen de achtergrond van dit beleid heeft TPSolar samen met de grondeigenaren en collega’s van ZonVelden een plan ontwikkeld voor een zonnepark aan de Beeksedijk. Dit initiatief zal een bijdrage leveren van netto 6 hectare aan de doelstelling van gemeente Goirle.

Het initiatief heeft vertraging opgelopen door een tweetal rechtszaken. Echter zijn wij als initiatiefnemer, grondeigenaren en gemeente van mening dat dit zonnepark nodig is voor de lokale energietransitie van Goirle. De komende tijd zal gebruikt worden om te participeren met omwonenden en belangenvertegenwoordigers waarna het plan aangevuld wordt.

Hierna zal het college en later de gemeenteraad van Goirle wederom een beslissing nemen over de aanvraag.

Participatie

Het participatietraject voor dit project is weer opgestart. Er is op 24 april jl. een bewonersbijeenkomst geweest. Het verslag hiervan en de getoonde presentatie zijn hier te vinden:

☀️ Presentatie informatiebijeenkomst 24 april 2024

☀️ Verslag informatiebijeenkomst 24 april 2024

Mocht u als bewoner of belangenvertegenwoordiger in gesprek willen met ons als initiatiefnemer neem dan contact op met ons via 023 741 01 44 of info@tpsolar.nl. Dan plannen wij graag met u een keukentafelgesprek in om het plan samen met u te bespreken en waar mogelijk aan te passen op uw wensen.

Financiële participatie

Tijdens de voorgaande vergunningsprocedures zijn er afspraken gemaakt omtrent financiële participatie. Deze afspraken zijn te vinden in het onderstaande document.

☀️ Financieel participatie plan 2020

Wij zullen deze financiële participatiemogelijkheden opfrissen, zo wordt er nog gesproken over een rendement van 4% bij de obligatieregeling, dat zal bijvoorbeeld verhoogd worden.

Mochten er financiële participatiemogelijkheden missen of u als bewoner andere voorstellen qua financiële participatie heeft, neem dan contact met ons op.

Landschappelijke inpassing

TPSolar wil een zonnepark realiseren welke goed aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van Goirle. De voorwaarden die zowel door de provincie Noord-Brabant als de gemeente Goirle aan de landschappelijke inpassing van zonneparken worden gesteld, vormen de basis voor het inrichtingsplan. Het uitgangspunt voor de landschappelijke inrichting zijn de aanwezige landschappelijke kenmerkende elementen, de historische landschappelijke elementen en de ruimtelijke structuren.

Hierdoor wordt het zonnepark opgedeeld in een aantal verschillende compartimenten, die door inpassingselementen van elkaar worden gescheiden. Daarnaast worden er een aantal van oudsher voorkomende bomen rijen geplant in het plangebied. Ook zullen er verscheidende soorten vegetatie worden aangebracht om een leefgebied te creëren voor inheemse bijen, insecten en akkervogels.

Het zicht op het zonnepark wordt geminimaliseerd dankzij de aan te planten hagen en bosschages aan de randen van het zonnepark. De panelen zullen op een maximale hoogte van 1,5 meter geplaatst worden waardoor het zicht op de panelen wordt geminimaliseerd.

Klik hier voor de meest recente landschappelijke inpassing.

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Beeksedijk in Goirle? Wilt u een keukentafelgesprek inplannen?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Robert van der Horst
robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44