Logo

Zonnepark Hoofdweg

Ontwerp

Vergunning

SDE++ subsidie

Bouw

Realisatie

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft in 2021 twee zonnepark-initiatieven van TPSolar ingeloot als project: Hoofdweg en Vijfhuizerweg. Beide kregen in 2022 toestemming om verder ontwikkelt te worden. Het zonnepark aan de Hoofdweg is 22 hectare groot, waarvan 11 hectare zal worden ingezet voor zonnepanelen. De rest wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing.

☀️ Klik hier voor het definitieve landschappelijke ontwerp

☀️ Klik hier voor de meest recente informatiebrief

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te behalen, zet de gemeente in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. De gemeenteraad heeft hierover gesproken met inwoners en organisaties. De gemeente beperkt het plaatsen van zonnepanelen tot één gebied in de Haarlemmermeer. Dit wordt een zoekgebied genoemd. Het zoekgebied voor zonne-energie ligt rondom het banenstelsel van Schiphol (het zogeheten ‘Zonnecarré) en is in 2021 aangewezen. Het doel van de gemeente is om hier 300 hectare aan zonneparken te realiseren voor 2030. In dit zoekgebied heeft TPSolar een plan gemaakt voor Zonnepark Hoofdweg.

Het zonnepark grenst ten noorden aan knooppunt Raasdorp – Rijksweg A5. In het noordoosten ligt de Schipholweg (N323) en aan de zuidoostkant liggen de Hoofdweg en de Hoofdvaart. Ten zuiden van het plangebied liggen agrarische gronden. Op grotere afstand ten zuiden en ten westen liggen de start- en landingsbanen van Schiphol Airport.

Voorbeeld van landschappelijke inpassing op een zonnepark (bron: TPSolar, Zonnepark Hoogveld-Zuid)

De plannen voor het zonnepark zijn in nauwe betrokkenheid met de omwonenden, de gemeente, de provincie, het waterschap, de grondeigenaar en de beheerders van de kabels en leidingen in het gebied verder uitgewerkt. Het zonnepark krijgt een vermogen van 19 MW. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 5.600 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Eind 2022 is de omgevingsvergunning aangevraagd door TPSolar.

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bestaat uit twee onderdelen: planparticipatie en financiële participatie.

Planparticipatie

Bij planparticipatie kan je meedenken over de plannen, het ontwerp, de inrichting, het beheer en het onderhoud van het zonnepark. Omwonenden van het zonnepark worden hierbij actief betrokken door informatie op de website en sociale media, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken. In 2022 hebben omwonenden meegedacht met Zonnepark Hoofdweg.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst op 28 september 2022 en aanvullende informatie, zoals het geluidsonderzoek van Peutz. Wil je ook de informatie die op de andere avonden getoond zijn? Neem gerust contact met ons op!

Derde informatiebijeenkomst 28 september 2022

☀️   Verslag informatiebijeenkomst

☀️   Presentatie informatiebijeenkomst

☀️   Ontwerp zoals getoond op informatiebijeenkomst

☀️   Peutz concept-rapport geluidsonderzoek

☀️   Kaart leidingen Kadaster

☀️   Artist impressions Hoofdweg- en Schipholweg-kant

Financiële participatie

Naast het betrekken van omwonenden bij de ontwikkeling van een zonnepark is het ook belangrijk dat omwonenden kunnen meeprofiteren van een zonnepark. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door mee te investeren en mede-eigenaar te worden en/of door mee te profiteren van de opbrengsten via een omgevingsfonds. Wij volgen hierbij de stappen van het Klimaatakkoord. Wij streven naar 50% lokaal eigendom bij al onze projecten. Meer weten over participatie en hoe dit werkt bij de projecten van TPSolar? Neem een kijkje op onze Kennisbank!

Eind oktober 2023 is een brief van demissionair ministers De Jonge en Jetten aangeboden aan de Tweede Kamer met daarin afspraken die met provincies, gemeenten, waterschappen en netbeheerders zijn gemaakt over een aangescherpte voorkeursvolgorde zon. In deze brief staat dat er eerst wordt gekeken naar de mogelijkheid voor plaatsing van zonnepanelen op daken en gevels. Als dit niet kan, komen andere locaties in beeld, zoals parkeerplaatsen, stortplaatsen en langs wegen in beeld. Zonneparken op landbouwgrond zijn onder voorwaarden mogelijk, bijvoorbeeld als er sprake is van multifunctioneel ruimtegebruik.

Tegelijkertijd blijven de afspraken in de Regionale Energie Strategie belangrijk en onderschrijven Rijk en medeoverheden het belang van het halen van de energie- en klimaatdoelstellingen. Projecten waarvan de participatietrajecten al langere tijd lopen en die niet (helemaal) volgens de nieuwe brief zijn vormgegeven, kunnen ook doorgaan.

Gemeente Haarlemmermeer valt (samen met 28 andere gemeenten) in de RES Regio Noord-Holland Zuid. Het “Zonnecarré”, het gebied rondom Schiphol, is aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie. Het doel van de gemeente is om hier 300 hectare aan zonneparken te realiseren voor 2030. Deze doelstelling is ook opgenomen in de afspraken van de RES Regio Noord-Holland Zuid. Zonnepark Hoofdweg ligt binnen dit Zonnecarré en maakt dus onderdeel uit van de afspraken in de RES. Daarnaast is het project vergevorderd in zowel het participatietraject als ook in het vergunningsproces én is er sprake van multifunctioneel ruimtegebruik. Met de beoogde landschappelijke inpassing levert het project naast de opwek van duurzame energie ook een bijdrage aan het verbeteren en vergroten van de lokale biodiversiteit. In de richtlijn vanuit de overheid staat duidelijk dat de aangescherpte voorkeursvolgorde voor dat soort projecten niet geldt.

Voor meer informatie, zie ook het artikel op onze Kennisbank Kamerbrief Hugo de Jonge: een verbod op zonneparken?

Contact
Heeft u een vraag omtrent Zonnepark Hoofdweg in Haarlemmermeer?
Of zou u willen participeren in dit project?

Neem dan contact op met projectontwikkelaar Emma Hendriks
emma.hendriks@tpsolar.nl of 023 741 01 44