top of page

Zonnepark Lage Wald

70_Berg en Dal_SO_v10_Pagina_1.png
fase 1.png

Klik hier voor de fotovisualisatie van de omgeving gemaakt door ROM3D

Eind december 2020 heeft het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Berg en Dal het zonnepark-initiatief van TPSolar uitgekozen als vierde en laatste pilot-project. De bruto-oppervlakte van dit project is in totaal 14,8 hectare (ha), waarvan het zonnepark met 19.000 zonnepanelen 10,8 ha omvat, de overige 4 ha bestaat uit de landschappelijke inpassing. De potentiële opbrengst van het project staat gelijk aan het verbruik van ruim 3.900 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Gemeente Berg en Dal

Het doel van gemeente Berg en Dal is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, moeten er een aantal belangrijke stappen worden gezet. De gemeente zet in op energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. In dit kader heeft de gemeenteraad van Berg en Dal op 12 december 2019 de ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld.

 

Wilt u meer weten over deze visie? Hier vindt u het aangenomen beleidskader.

 

Aangewezen zoekgebied

De inwoners hebben aangeven welke kansen ze zagen voor het grootschalig opwekken van energie in de gemeente. Er was een duidelijke voorkeur voor zonnevelden/zonneparken. De inwoners hebben ook aangegeven waar dat volgens hen het beste zou kunnen. Bekijk de overzichtskaart.

Berg en Dal.png

Naar deze gebieden gaat de voorkeur voor grootschalige opwekking van duurzame energie op land. Hier worden twee zoekgebieden aangewezen. Dit zijn (delen van) het Lage Midden, Weidse Hellingen Oost (plateau), de Duffertse Zoom en ’t Zeeland. De zoekgebieden zijn nadrukkelijk niet bedoeld om volledig en uitsluitend te gebruiken voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Daarvoor zijn het huidige agrarische gebruik en de landschappelijke en recreatieve waarden, zoals de luchtlandingen van parachutisten ter herinnering aan Operatie Market Garden, te belangrijk. Concrete initiatieven dienen goed ingepast te worden, in lijn met de bestaande kwaliteiten.

Landschappelijke inrichting met het oog op de patrijs

Het doel van TPSolar is om een zonnepark te ontwikkelen die bijdraagt aan het vergroten van het patrijzen habitat. Hiervoor heeft TPSolar, samen met gemeente Berg en Dal, het bureau Sovon Vogelonderzoek Nederland gevraagd om te adviseren over het ontwerp en beheer van het zonnepark. Hieruit zijn een aantal concrete adviezen gekomen welke in het uiteindelijke ontwerp zijn teruggekomen.

 

Planparticipatie

TPSolar streeft ernaar om omwonenden nauw te betrekken bij haar projecten. Er zijn twee categorieën van bewonersparticipatie. De eerste categorie is planparticipatie. Hiervoor organiseren wij (digitale) informatiebijeenkomsten en voeren wij keukentafelgesprekken om de adviezen en ideeën van omwonenden mee te nemen over het ontstaan van meerwaarde, het ontwerp en andere punten die zij belangrijk vinden. Klik hier voor het communicatie en participatie rapport.

 

TPSolar heeft samen met SolarEnergyWorks een informatieavond georganiseerd over de twee zonnepark initiatieven in Berg en Dal. Deze avond vond plaats op 8 september 2021.

 

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatieavond op 8 september 2021: 

☀️ Uitnodiging informatieavond

☀️ Presentatie informatieavond

☀️ Landschappelijk ontwerp

☀️ Participatieposter 

☀️ Verslag informatieavond

Klik hier voor de informatiebrief van 19 november 2021. 

Op 3 november 2022 heeft TPSolar heeft samen met de gemeente Berg en Dal een tweede informatieavond georganiseerd.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de informatieavond op 3 november 2022:

☀️ Uitnodiging informatieavond

☀️ Presentatie informatieavond

☀️ ROM3D visualisatie

☀️ Landschappelijk ontwerp

☀️ Participatieposter

☀️ Beheer zonnepark folder

☀️ Financiële participatie zonnepark folder

☀️ Verslag informatieavond

☀️ Gestelde vragen tijdens informatiebijeenkomst

Op 28 januari 2023 heeft TPSolar een schouw georganiseerd op de percelen van het zonnepark-initiatief Lage Wald. Op deze schouw zijn alle vragen, opmerkingen en bezwaren wederom besproken. Naar aanleiding van alle participatierondes heeft TPSolar het ontwerp gewijzigd en dit getoond op de inloopbijeenkomst op 8 maart 2023.

Bekijk hier alle informatie zoals getoond tijdens de inloopbijeenkomst op 8 maart 2023:

☀️ Uitnodiging inloopbijeenkomst

☀️ Landschappelijk ontwerp

☀️ ROM3D visualisatie

☀️ Beheer zonnepark folder

☀️ Financiële participatie folder

☀️ Verslag inloopbijeenkomst

                     

Financiële participatie

Het is voor omwonenden mogelijk om op verschillende manieren te participeren in het zonnepark. De andere categorie van bewonersparticipatie is namelijk financiële participatie. Dit is de eis over het 50% lokaal eigendom bij duurzame energie projecten. Dit kan onder andere worden ingevuld door een samenwerking aan te gaan met de lokale energie coöperatie. Wij zijn in gesprek met energiecoöperatie Energierijck. 

 

Bewonersparticipatie B&D (1).png

Bent u tegen?

Naast inhoudelijke vragen over het plan heeft een aantal bewoners ook duidelijk aangegeven principieel tegen een zonnepark op deze locatie te zijn. Ook als u tegen de komst van een zonnepark bent, is het altijd zinvol om wel inhoudelijk op de plannen te reageren. Mocht het project namelijk toch doorgaan, dan heeft u in elk geval uw inbreng kunnen geven. 

 

Mensen met klachten, meningen en vragen – die niet direct gerelateerd zijn aan het ontwerp van het zonnepark – nemen we uiteraard serieus, maar kunnen we niet overtuigen door aanpassingen op het plan. Wij focussen dan ook op de inhoudelijke dialoog over het ontwerp met direct omwonenden. Mensen met principiële bezwaren kunnen tijdens het vergunningsproces altijd een zienswijze indienen en na vergunningverlening is er dan ook nog bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

Vervolg

Wij zijn voornemens om in maart/april de omgevingsvergunning in te dienen en voor de zomer de SDE++-subsidie aan te vragen.

Contact

Heeft u een vraag omtrent

Zonnepark Lage Wald in Berg en Dal

Of zou u willen participeren in dit project? 

Neem dan contact op met

projectontwikkelaar Robert van der Horst 

robert.vanderhorst@tpsolar.nl of 023 741 01 44

2020_07_16_0541.jpg
bottom of page